¢Ñ鹵͹¡Ò÷ӧҹ
1. กรอก Serial, Password, ระบบที่จะเติม และชนิดของการเติม
2. กดยืนยันการเติมให้กับระบบที่เลือกไว้ (ถ้ากดยืนยันแล้วต้องเติมให้กับระบบที่เลือกเท่านั้น)
3. ท่านจะได้รับ Serial ที่สามารถเติมผ่านทาง Website
Serial Code :
- -
  ( µÑÇÍÂèÒ§ xxx-xxx-xxxxxxx )
Password :
àÅ×Í¡à¡Á/Ãкº :
Security Code :
  Close 
  ï ¡ÃسÒàÅ×Í¡à¡Á·Õè¨ÐàµÔÁàÇÅÒãËé¶Ù¡µéͧ
  ï ¡ÃسҡÃÍ¡¢éÍÁÙÅãËé¤Ãº·Ø¡ªèͧ